foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

 1. 1.Egzamin na kartę rowerowa odbędzie się w dwóch etapach:
 • EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ w sali  komputerowej .
  Test egzaminacyjny składa się 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 35 minut. Egzamin jest zaliczony, jeśli poprawnych jest co najmniej 80% odpowiedzi.
 • EGZAMIN PRAKTYCZNY na placu szkolnym według wytycznych egzaminatora.
 1. 2.Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 2. 3.Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie którzy ukończyli 10 rok życia, oraz posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w arkuszu zaliczeń oraz zgodę i podpis wychowawcy klasy. (Arkusz zaliczeń do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://zs.p9.pl/index.php/pl/) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 3. 4.Termin zgłoszeń do egzaminu: 8 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 - bezpośrednio do p. J.Chomicza. Przy zgłoszeniu uczeń dostarcza arkusz zaliczeń, podpisany przez rodzica i wychowawcę. Arkusz zaliczeń można pobrać bezpośrednio ze strony szkoły: http://zs.p9.pl/index.php/pl/ lub pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. 5.Termin egzaminów teoretycznych – 14.06. – 16.06. 2021 r.
 5. 6.Termin egzaminów praktycznych – 17.06. – 18.06. 2021 r. – ustalony z egzaminatorem.
 6. 7.Termin egzaminu poprawkowego 23.06.2021 r.
 7. 8.Uczeń przystępujący do egzaminu praktycznego musi mieć przy sobie legitymację szkolną potwierdzającą wiek i tożsamość, kamizelkę odblaskową, rower i kask ochronny. (W przypadku braku sprzętu, proszę zgłosić ten fakt, nauczycielowi w dniu egzaminów teoretycznych, po zaliczeniu).
 8. Uczeń przygotowujący się do egzaminu może skorzystać z portalów internetowych.Są one dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://kartarowerowa.net.pl/egzamin oraz https://brd.edu.pl/brd1/index.html .
Contribute!
Books!
Shop!