foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Wewnątrzszkolne Ocenianie – nauczanie zdalne

 

1. Ocenianie w nauczaniu na odległość wprowadza się w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa. Jego celem jest monitorowanie i sprawdzanie postępów edukacyjnych na czas nauki zdalnej.
2. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej oraz zdalne monitorowanie i sprawdzanie postępów edukacyjnych na czas nauki zdalnej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
3. Każdy nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o wybranej formie i narzędziach pracy. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w kartach pracy zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.
4. Ocenie podlegać będą:
• zadania domowe,
• aktywność na lekcjach on-line,
• odpowiedzi ustne (przy użyciu dowolnego komunikatora),
• referaty, sprawozdania, prace zlecone przez nauczyciela (zdjęcia wykonanych zadań, skany, prezentacje, prace plastyczne, nagrania przesyłane przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie -np. e-mail),
• testy, sprawdziany na platformach edukacyjnych (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału, w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie).
5. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie wskazanej przez nauczyciela.
6. Uczeń ma prawo poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania zgodnie z obowiązującym w szkole wewnątrzszkolnym ocenianiem.
7. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to dziennik elektroniczny, e-mail, Skype, Messenger, Zoom, Office 365, platformy edukacyjne oraz komunikatory wskazane przez nauczyciela.
8. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
9. Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiałów przesłanych przez nauczyciela, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania ich uczniowi.

Contribute!
Books!
Shop!