foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Prawni Opiekunowie

 

     Z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach od 12 do 25 marca br. nasze działania skupiały się na wdrażaniu uczniów do pracy samodzielnej w domu i przygotowaniach do kształcenia na odległość.
25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    My nauczyciele jesteśmy zobligowani do zdalnego nauczania wybierając dowolną metodę kształcenia na odległość. Zaś uczniowie mają obowiązek realizować zadania.

W celu ujednolicenia działań od dnia 25 marca 2020, ustalam następujące zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Starych Bogaczowicach.

1. Podstawową platformą kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny Librus.
2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem nauczania, obowiązującym przed 12 marca 2020r.
3. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w oparciu o programy i podręczniki funkcjonujące do 12 marca 2020r.
4. W wiadomości i załącznikach do dziennika dziennika elektronicznego w godzinach 8.00-14.30 uczniowie /rodzice otrzymają informacje dotyczące tematu lekcji, treści nauczania, czynności i zadań do wykonania.
5. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania w kształceniu na odległość z materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.
https://epodreczniki.pl/
https://www.cke.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.wlaczpolske.pl/
https://polona.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://bc.ore.edu.pl/dlibra
http://www.kopernik.org.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
https://www.learnetic.pl/
https://www.edukator.pl/
https://platforma.bk.pan.pl/
https://brainly.pl/
https://szkolawchmurze.org/
https://learningapps.org/
https://www.matika.in/pl
https://www.minstructor.pl/
6. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyty przedmiotowe. Zadania dla uczniów w zakładce prace domowe będą planowane z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Planując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, możliwości psychofizyczne ucznia i bezpieczeństwo.
8. Wychowawcy mają obowiązek kontrolować realizację zadań przez uczniów. Zajęcia mogą być prowadzone w trybie mieszanym tzn. lekcje on-line i praca z materiałem zadanym, przesłanym. Jeśli lekcja będzie on-line oznacza to, że uczeń powinien być przy komputerze, więc przy danej lekcji należy dołączyć dopisek (on-line).
9. Każdy uczeń i nauczyciel pracuje wg. planu lekcji tzn. że w tej godzinie kiedy w planie jest lekcja jest dostępny i uczeń i nauczyciel, wówczas jest możliwy kontakt z uczniami w celu przekazania materiału, wyjaśnienia niezrozumiałego zagadnienia.
10. Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
11. Każdy nauczyciel jest dostępny pod telefonem w godzinach 8.00- 15.00, udziela informacji uczniom i rodzicom.
12. Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem mailowo.

 

       Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą dzielić się komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). Większość uczniów nie posiada w domach drukarki, sporadycznie komputera czy dostępu do sieci internetowej. Dla tych uczniów będzie ustalana inna dogodna formę realizacji zajęć. Warunek, że Ci uczniowie, ich rodzice poinformują wychowawcę o problemach.
Pamiętamy, że logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

 

13. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania. Jeżeli chodzi o organizację nauki zdalnej, to e-dziennik, strona internetowa dają mam taką możliwość.
14. Nauczyciele deklarują używanie takich narzędzi jak: Messenger, grupy na facebooku, Skype, Teams, Youtube, i innych, z platform edukacyjnych np. https://epodreczniki.pl/, materiały będą wysyłane w formie elektronicznej.
15. Każdy nauczyciel przedmiotu w trakcie lekcji z daną klasą jest do dyspozycji klasy i odpowiada na przesyłane pytania i wątpliwości uczniów.
16. Nauczyciel przesyła informacje zwrotne dotyczące prac wykonanych samodzielnie przez uczniów, przesyła odpowiedzi do zadań, przesyła także przydatne linki i pliki do samodzielnej nauki.
17. Nauczyciel dokonuje oceny prac uczniowskich według przyjętego, zmodyfikowanego i przystosowanego do zdalnego nauczania przedmiotowego systemu oceniania.

18.

Proszę pamiętać, iż nadrzędnym komunikatorem dla uczniów, rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli jest E-dziennik, proszę na bieżąco się logować i sprawdzać wiadomości oraz śledzić ogólne komunikaty na stronie internetowej szkoły.

Wszystkim Państwu i Uczniom życzymy spokojnej pracy i jak najszybszego powrotu do zdrowej do szkoły.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

w Starych Bogaczowicach

Contribute!
Books!
Shop!