foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Etap szkolny Dolnośląskiego Konkursu dla uczniów I-III GM "Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze"  odbędzie się 12.03.2013r. o godzinie 9.50- 10.45 w sali nr 12.
Zapraszamy wszystkich chętnych z klas 1 – 3. Zapisy u nauczyciela z edukacji dla bezpieczeństwa do poniedziałku tj, 11.03.2013 r,

CELE KONKURSU

 • Kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych;
 • Przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw i zagrożeń;
 • Kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych oraz przygotowanie dzieci
  i młodzieży do samopomocy poprzez wyposażenie ich w umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz pogłębianie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym;
 • Uwrażliwienie uczniów na przemoc i zagrożenia w szkole w domu i w środowisku rówieśniczym. 

Treści edukacji dla bezpieczeństwa przygotowujące do konkursu - gimnazjum:

 • Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Ochrona ludności przed skutkami różnorodnych zagrożeń (pożar, powódź, działalność człowieka, substancje toksyczne, promieniowanie).
 • Substancje toksyczne i ich znakowanie.
 • Indywidualne środki ochrony przed skażeniami.
 • Materiały łatwopalne, wybuchowe, niewybuchy i niewypały.
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie.
 • Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
 • Zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 • Zagrożenia cyberprzemocą.

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Uczeń:

 • zna zasady poruszania się po drodze przy złej pogodzie;
 • zna zasady wychodzenia na drogę zza stojących pojazdów i w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe;
 • potrafi przewidzieć skutki zabawy w pobliżu drzwi garażu, stojących pojazdów oraz przebywania w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych;
 • rozumie przyczyny i skutki nieprawidłowych zachowań na drodze;
 • zna zasady pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania;
 • zna i umie wykonać podstawowe manewry w ruchu drogowym;
 • zna budowę i niezbędne wyposażenie roweru.

 

 

PIERWSZA POMOC - ZACHOWANIE W MIEJSCU WYPADKU

 

Uczeń:

 • uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy;
 • potrafi ocenić stan poszkodowanego;
 • potrafi podać w rozmowie z dyspozytorem niezbędne informacje o miejscu i zdarzeniu;
 • wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku.

 

 

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZASŁABNIĘCIA I UTRATY PRZYTOMNOŚCI 

 

Uczeń:

 • zna przyczyny zasłabnięć i utraty przytomności;
 • wykonuje sekwencje działań w wypadku omdlenia i nagłego zasłabnięcia;
 • zna zagrożenia dla osoby nieprzytomnej;

 

 

PIERWSZA POMOC W ZABURZENIACH ODDYCHANIA I KRĄŻENIA

 

Uczeń:

 • potrafi ocenić stan poszkodowanego;
 • wskazuje różnice między resuscytacją krążeniowo-oddechową u dorosłego a u dzieci;
 • wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową.

 

PIERWSZA POMOC W ZRANIENIACH, SKALECZENIACH I RANACH

 

Uczeń:

 • potrafi ocenić stan poszkodowanego;
 • rozróżnia rodzaje ran i zasady ich opatrywania w zależności od umiejscowienia;
  • umie odpowiednio do rodzaju rany zabezpieczyć opatrunek;
  • potrafi unieruchomić podczas opatrywania przedmiot tkwiący w ranie;
  • potrafi opatrzyć rany kończyn, klatki piersiowej, głowy, twarzy i szyi;
  • potrafi zatamować krwotok;
  • zna zasady zapobiegania zakażeniom.

 

PIERWSZA POMOC PRZY ZŁAMANIACH

 

Uczeń:

 • zna przyczyny i rodzaje złamań;
 • zna przyczyny i rodzaje uszkodzeń stawów;
 • potrafi ocenić stan poszkodowanego z urazem kości lub uszkodzeniem stawów;
 • potrafi unieruchomić kończynę wykorzystując odpowiednie środki;
 • zna zasady postępowania przy urazach miednicy i kręgosłupa.

 

PIERWSZA POMOC PRZY PORAŻENIU PRĄDEM

 

Uczeń:

 • rozpoznaje znak ostrzegający przed urządzeniem pracującym pod napięciem;
 • potrafi rozpoznać sytuację, kiedy osoba jest porażona prądem;
 • potrafi prawidłowo zachować się w symulowanej sytuacji przy porażeniu prądem   drugiej osoby i udzielić pierwszej pomocy;
 • zna dozwolone środki do gaszenia różnych pożarów.

 

 

PIERWSZA POMOC PRZY OPARZENIACH

 

Uczeń:

 • wymienia przyczyny i objawy różnych oparzeń;
 • potrafi ocenić rozległość oparzeń;
 • potrafi wykonać czynności ratownicze przy poszkodowanym, który się oparzył;
 • zna konsekwencje rozległego oparzenia i potrafi szybko wezwać odpowiednią pomoc;
 • wyjaśnia jakie środki ostrożności należy zachować przy udzielaniu pomocy osobie poparzonej;
 • potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu z oparzeniem oczu.

 

PIERWSZA POMOC PRZY ODMROŻENIACH

 

Uczeń:

 • wymienia przyczyny i objawy odmrożeń;
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przy odmrożeniach miejscowych;
 • zna istotę i przyczyny wychłodzenia (hipotermii);
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu przez wychłodzenie.

 

PIERWSZA POMOC PRZY ZATRUCIACH 

Uczeń:

 • wymienia przyczyny i rodzaje zatruć;
 • zna charakterystyczne objawy różnych rodzajów zatruć;
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym zatruciem i wezwać pomoc.

 

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

 

Uczeń:

 • wyjaśnia zasadność utrzymania dobrze zaopatrzonej apteczki pierwszej pomocy             w każdym domu i samochodzie oraz konieczność zabierania jej na wycieczki;
 • zna podstawowe wyposażenie apteczki;
 • wyjaśnia przeznaczenie środków opatrunkowych umieszczonych w apteczce i potrafi       z nich korzystać.

 

PREWENCJA OGÓLNA - POŻAR

 

Uczeń:

 • zna rodzaje, przyczyny i skutki pożarów;
 • wie gdzie są zawory instalacji gazowej i wyłączniki energii elektrycznej w swoim domu, potrafi je wyłączyć;
 • zna zasady ochrony przeciwpożarowej;
 • wymienia środki gaśnicze i ich zastosowanie;
 • wie czego nie wolno gasić wodą, piaskiem, pianą gaśniczą i dwutlenkiem węgla;
 • zna zasady ewakuacji z pomieszczeń, rejonów objętych pożarem;
 • potrafi zgasić odzież palącą się na człowieku;
 • potrafi użyć gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru.

 

PREWENCJA OGÓLNA – DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

 

Uczeń:

 • zna rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka;
 • wyjaśnia zasady zachowania się w czasie zagrożeń;
  • potrafi omówić schemat postępowania podczas ataku terrorystycznego, wypadku komunikacyjnego technicznego, zawalenia, tąpnięcia i wybuchu;
  • wie na czym polega panika, zna jej objawy i skutki;
  • wymienia sposoby przeciwdziałania panice.

 

PREWENCJA OGÓLNA – SUBSTANCJE TOKSYCZNE

 

Uczeń:

 • wie co to jest substancja toksyczna;
 • rozpoznaje różne oznakowania substancji toksycznych;
 • zna zasady zachowania się w sytuacji skażenia chemicznego.

 

PREWENCJA OGÓLNA – POWÓDŹ

 

Uczeń

 • wie co to jest powódź, zna przyczyny powodzi;
 • zna metody ograniczania strat powodziowych (3 strategie ograniczania strat powodziowych);
 • udziela informacji o powodziach historycznych (które nawiedziły region);
 • zna ustalenia na wypadek powodzi (adresy kontaktowe, ważne telefony, miejsca i drogi ewakuacji, listę przedmiotów do zabrania z domu itp.);
 • potrafi omówić instrukcję postępowania na wypadek zagrożenia ewakuacją (zabezpieczenie domu, inwentarza, wyłączenie prądu, gazu).

 

 

 

 

 

 

PREWENCJA OGÓLNA - NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY

 

Uczeń:

 

 • tłumaczy pojęcia: niewypał, niewybuch;
 • zna zagrożenia wynikające z dotykania tych; 
 • potrafi oznakować teren znaleziska; 
 • rozumie konieczność jak najszybszego powiadomienia o odkryciu osób dorosłych.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU

 

Uczeń:

 • zna zasady bezpieczeństwa w sieci;
 • wyjaśnia zagrożenia wynikające z nawiązywania znajomości przez Internet;
 • korzysta wyłącznie z bezpiecznych połączeń-wymienia je.

 

 

Serdecznie zapraszam - Janusz Chomicz

Contribute!
Books!
Shop!