foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Zalacznik

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „ Na szlaku cysterskim”

 

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie

z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z pózn. zm.).

 

Data i podpis opiekuna (nauczyciela)

 

………………………………………                       

 

  Data i podpis uczestnika

(prawnego  opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pelnoletni)

 

 

……………………………………………………………………..

 

 

 

Wyrazam zgode na publikacje mojej pracy w wydawnictwie pokonkursowym, wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu oraz popularyzacji jego idei.

 

Data i podpis uczestnika

(prawnego  opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pelnoletni)

 

 

……………………………………………………………………..

Contribute!
Books!
Shop!