Szanowni Państwo,

 

informujemy, że trwa nabór dzieci do oddziału zerowego przy szkole oraz do klasy I na rok szkolny 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach!

Procedura przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych mogą być przyjęte do klasy pierwszej / oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.
 4. Jeżeli przyjęcie kandydata, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. Przy składaniu „zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” przedstawia się do wglądu dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata (np. meldunek, umowę najmu mieszkania, oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną).
 6. W celu potwierdzenia danych osobowych lub miejsca zamieszkania może być przedstawiony do wglądu dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie przyjmującej zgłoszenie lub wniosek dowód osobisty (paszport) kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLAS I ORAZ do ODDZIAŁU ZEROWEGO PRZY SZKOLE

na ROK SZKOLNY 2022/2023

Uwaga!

Po lewej stronie znajdują się zakładki zawierające:

 • Karty zapisu do klasy 1
 • Karty zapisu do oddziału zerowego
 • Karty zapisu do świetlicy szkolnej (wypełniają rodzice dzieci dojeżdżających oraz dzieci, które będą przebywały na świetlicy z uwagi na pracę rodziców)
 • Karta zgłoszenia na dowóz dziecka
 • Dokumenty można również pobrać w sekretariacie szkoly. 
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej lub oddziału zerowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymTermin 1 – 31 marca 2022 r.
 2. Termin ogłoszenia listy dzieci do klas I oraz oddziałów zerowych – czerwiec 2022 r.