foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Załącznik do zarządzenia nr 4/2020/2021 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie:

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

 

Regulamin zasad organizacji zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. I.Organizacja nauczania
 2. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy IV – VIII w okresie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. będą odbywały się w trybie zdalnym.
 3. Zajęcia dla klasy – 0-III - odbywają się w systemie stacjonarnym.
 4. Nauczyciele i uczniowie danej klasy pracują zgodnie z planem lekcji obowiązującym w danym czasie w szkole, co oznacza, że nie będzie nowego podziału godzin na okres zdalnego nauczania.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie pracuje w szkole, w godzinach i dniach planowanych zajęć z danego przedmiotu. W tym czasie jest do dyspozycji uczniów i rodziców.
 6. Nauczyciel wykorzystuje czas do prowadzenia zajęć on-line za pomocą dostępnych platform, np. Discort.
 7. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera, będą mogli wypożyczyć sprzęt szkolny.
 8. Uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zdalne na odległość obowiązują szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).
 1. Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie kształcenia na odległość
 1. Podczas kształcenia na odległość nauczyciele dostosowują programy nauczania do zasad kształcenia na odległość.
 2. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Librus oraz platforma Discord.
 3. Dokumentem potwierdzającym pracę nauczyciela, w zakresie realizacji programów nauczania, są zapisy w dzienniku elektronicznym tematów zajęć (zgodnie z zamieszczonym planem oddziału).
 4. Dziennik elektroniczny jest miejscem monitorowania postępów uczniów w nauce. Służy do kontaktów nauczyciela i wychowawcy z uczniami, w tym informowaniu uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także otrzymanych przez nich ocenach.
 5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w formie lekcji on-line w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji oraz w formie indywidualnej pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Potwierdzeniem zrealizowanej lekcji jest wpisanie do dziennika elektronicznego tematu zajęć z zaznaczoną formą realizacji („o” - on-line, „zd” - indywidualna praca uczniów).
 7. Na lekcjach prowadzonych w czasie rzeczywistym wpisywana jest faktyczna obecność uczniów.
 8. Jeżeli zdalne nauczanie jest realizowane poprzez przekazywanie uczniom zagadnień do pracy indywidualnej, obowiązuje następująca struktura przesyłanych materiałów:
 • Temat lekcji.
 • Treści w formie planu.
 • Wskazówki do pracy dla ucznia.
 • Materiały dla ucznia – prezentacje, filmy, fragmenty podręczników, materiały źródłowe.
 • Wskazówki, pytania, polecenia dla ucznia, jak ma pracować z danymi materiałami, jakie mają być efekty jego pracy.
 • Termin wykonania i odesłania zadań.
 1. Materiały dla ucznia należy przesyłać najpóźniej o godzinie rozpoczęcia lekcji.
 2. Zgodnie z planem lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów, udziela im indywidualnych konsultacji z własnej inicjatywy lub na ich prośbę.
 3. Efektywna lekcja on-line, podczas której uczeń poznaje i analizuje zagadnienia, powinna trwać około 30 min.
 4. Praca zdalna ucznia uwzględnia przerwy w pracy przy komputerze minimalnie 15 minut lub więcej po każdej lekcji.
 5. Jeżeli nauczyciel planuje pracę w czasie rzeczywistym (lekcja on-line), informuje uczniów o godzinie spotkania wpisując je w dzienniku elektronicznym Librus.
 6. Zajęcia on-line odbywają się zgodnie z planem lekcji. Nie należy planować zajęć online w czasie przewidzianym w planie lekcji na inny przedmiot.
 7. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte podczas kształcenia na odległość podlegają ocenie. Ocenie bieżącej podlegają:
 • odesłane nauczycielowi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej prace pisemne i inne, w zależności od specyfiki przedmiotu, zapisane odpowiednio w formacie plików tekstowych, graficznych, audio lub wideo;
 • kartkówki i sprawdziany przeprowadzane w czasie rzeczywistym on-line;
 • odpowiedzi ustne ucznia pozyskane podczas rozmowy on-line;
 • inne formy w zależności od narzędzi wykorzystywanych przez nauczyciela w pracy zdalnej.
 1. Oceny bieżące uzyskane podczas zdalnego nauczania będą brane pod uwagę przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej z poszczególnych przedmiotów.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu.
 3. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach zgodnie z zapisami Statutu Szkoły (termin wpisywany jest do dziennika elektronicznego).
 4. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące zdarzenia należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 5. Zajęcia nauczania indywidualnego realizowane są z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość przez nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 6. Nauczyciele realizujący zajęcia z zakresu rewalidacji zobowiązani są do poinformowania drogą elektroniczną (poprzez dziennik elektroniczny) rodziców o materiałach i możliwych formach realizacji zajęć przez ucznia w domu.
 7. Konsultacje i zebrania z Rodzicami uczniów organizowane są w formie zdalnej w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego i są opisywane w dzienniku elektronicznym.
 1. III.Organizacja kształcenia na odległość przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów i innych pracowników pedagogicznych

 

 1. Wychowawca koordynuje wdrożenie zdalnego nauczania w klasie, ustalając zasady współpracy z nauczycielami.
 2. Wychowawca klasy informuje rodziców uczniów o trybie przejścia na zdalną formę nauki oraz udziela uczniom i rodzicom wszelkich informacji związanych z organizacją nauki.
 3. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich frekwencję na zajęciach.
 4. Wychowawca reaguje na brak aktywności ucznia w nauce zdalnej z wykorzystaniem procedur przewidzianych prawem.
 5. Nauczyciele uwzględniają na poziomie poszczególnych oddziałów klasowych liczbę i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych – uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli.
 6. Nauczyciele monitorują postępy i osiągnięcia uczniów w nauce zdalnej oraz informują uczniów i rodziców o postępach w nauce przez system dziennika Librus
 7. Praca zdalna z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym, który w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi może być modyfikowany w zakresie form wykorzystujących technologie komputerowe.
 8. Praca zdalna z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania odbywa się zgodnie z przydziałem godzin/przedmiotów określonym w arkuszu organizacji Szkoły, uwzględniając zasady BHP.
 9. Praca zdalna z uczniem realizującym zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia odbywa się zgodnie z przydziałem godzin/przedmiotów określonym w arkuszu organizacji szkoły, uwzględniając zasady BHP.
 10. Zajęcia nauczania indywidualnego realizowane są z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość przez nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły i odbywają się zgodnie z przydziałem godzin/przedmiotów określonym w arkuszu organizacji Szkoły, uwzględniając zasady BHP.
 11. Nauczyciele realizujący zajęcia z zakresu rewalidacji zobowiązani są do poinformowania drogą elektroniczną (poprzez dziennik elektroniczny) rodziców o materiałach i możliwych formach realizacji zajęć przez ucznia w domu.
 12. Pedagog i inni pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w Statucie Szkoły w formie dostosowanej do potrzeb uczniów, wykorzystując narzędzia do pracy zdalnej.
 1. IV.Obowiązki uczniów

 

 1. Uczniowie realizują obowiązki przewidziane w Statucie Szkoły.
 2. Uczniowie przestrzegają zasad pracy zdalnej określonych przez nauczycieli przedmiotów aktywnie uczestnicząc w zajęciach on-line i systematycznie wykonując zadania zaproponowane przez nauczycieli.
 3. Obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji, stały kontakt z nauczycielami i wychowawcą poprzez dziennik Librus, odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w inny sposób w sytuacjach uniemożliwiających korzystanie z formy elektronicznej.
 4. Aktywność ucznia, jego zaangażowanie będzie brane pod uwagę przy wystawieniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania.
 5. Podczas zajęć zdalnych, które nie są prowadzone online, obowiązkiem każdego ucznia jest zalogowanie się w trakcie zajęć na e-dzienniku Librus, przeczytaniu i pobraniu informacji od nauczyciela przedmiotu, wykonanie podanych ćwiczeń i zadań oraz ich terminowe odesłanie, co będzie podstawą do zaliczenia frekwencji na zajęciach.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest do terminowego odsyłania zadań wskazanych przez nauczyciela, co daje podstawę do uzyskania ocen bieżących. Zadania mogą być odsyłane w dowolnym formacie, ze zwróceniem uwagi na czytelność (dotyczy odsyłanych zadań w postaci plików zdjęciowych). Brak terminowego wykonania zadania jest podstawą do wystawienia oceny negatywnej za zadanie.
 7. Zachowanie ucznia podczas zajęć prowadzonych zdalnie:
 • Uczeń loguje się do aplikacji w takim czasie, aby punktualnie mógł rozpocząć udział w lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek przygotować podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela.
 • Uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie wówczas, gdy zostaną uprzednio poproszeni przez nauczyciela. Na początku wypowiedzi podają swoje imię.
 • W czasie lekcji głos zabiera w danym czasie tylko jedna osoba, wyznaczona przez nauczyciela. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi.
 • W trakcie zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu prywatnego, jeśli nie jest to forma zajęć narzucona przez nauczyciela. Nauczyciel ma możliwość sprawdzenia czy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, czy tylko jest zalogowany i dołączył do lekcji i w tym czasie zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z lekcją. W przypadku braku aktywności ucznia nauczyciel wysyła wiadomość Librusem do rodzica. Ma to wpływ na ocenę
  z zachowania.
 • Uczniowie opuszczają zajęcia tylko za zgodą nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek odesłania zadanych prac w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.
 • Uczeń w czasie lekcji on-line nie komentuje wypowiedzi innych i nie zakłóca przebiegu zajęć.
 • Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących (podczas nagrywania uczestnicy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).
 • W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych. Nie wolno utrwalać, rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody. Takie działanie jest złamaniem prawa. W przypadku powzięcia przez szkołę informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego. Uczeń, któremu udowodni się rozpowszechnianie nagrania otrzymuje naganę dyrektora.
 • Wskazane jest, by w pomieszczeniu znajdował się sam uczeń lub uczeń w towarzystwie rodzica, który zachowuje ciszę. Rodzic służy pomocą w obsłudze komputera.
 1. V.Procedura postępowania w przypadku braku aktywności ucznia w zdalnych procesach edukacyjnych

 

 1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach dłuższej niż 2 dni wychowawca ustala powód tego zdarzenia.
 2. W przypadku rozpoznania szczególnych potrzeb psychofizycznych ucznia, których niezaspokojenie powoduje wyłączenie się z udziału w procesach edukacyjnych, pedagog szkolny podejmuje działania określone w Statucie Szkoły w formach zdalnych dostosowanych do możliwości ucznia.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa ucznia w zdalnych formach nauki wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przygotowuje pisma, których celem jest współpraca w zakresie wspomagania dziecka i włączenie ucznia w procesy edukacyjne.
 4. Fakt nieuczestniczenia ucznia w zdalnych procesach edukacyjnych wychowawca zgłasza pedagogowi i dyrektorowi szkoły.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 -2 wychowawca wykorzystuje narzędzia przewidziane prawem, stosując kolejne tryby, na wypadek braku działań ze strony rodziców/opiekunów prawnych :
 • pisemna prośba o telefoniczne lub mailowe wyjaśnienie sytuacji kierowana do rodziców/opiekunów prawnych ucznia;
 • zaproszenie rodziców/opiekunów prawnych do Szkoły, celem odbycia rozmowy wyjaśniającej i stosowanych uzgodnień;
 • wezwanie rodziców/opiekunów prawnych do Szkoły, celem odbycia rozmowy wyjaśniającej i stosowanych uzgodnień;
 • skierowanie wniosku do właściwych instytucji zewnętrznych.

Dyrektor Szkoły

 

Contribute!
Books!
Shop!