foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach

 

Podstawa prawna:

Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem dowozu dzieci do szkoły jest Gmina Stare Bogaczowice, która zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:
 • 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
 • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum,
 • 3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich).
 1. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września, każdego roku.
 2. Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.
 3. Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach zobowiązuje się do dostosowania tygodniowych planów zajęć do harmonogramu dowożenia uczniów.
 4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po sprawdzeniu obecności uczniów.
 5. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
 6. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
 7. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów .

 

§ 2

Obowiązki Opiekuna

1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z  opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

3. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

4. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje dyrektora szkoły.

6.  Przed odjazdem autobusu po skończonych zajęciach, opiekuna wspierają nauczyciele pełniący dyżur przy autobusie.

 

§ 3

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki podczas dowożenia dzieci.

 1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku zobowiązani są do zachowywania się w sposób rozważny i niezagrażający bezpieczeństwu.
 2. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek czekać w świetlicy szkolnej lub w określonym miejscu przed budynkiem pod opieką  nauczyciela/nauczycieli pełniących dyżur.
 3. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt w świetlicy szkoły, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszych postępowaniu wobec ucznia.
 4. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego lub osobistego zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów), dostarczonego wychowawcy klasy lub nauczycielowi świetlicy .
 5. W przypadku, gdy autobus szkolny nie przyjedzie o określonej porze, uczniowie mają obowiązek wrócić z przystanku do domu i poinformować o tym fakcie rodziców.
 6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci dowożonych.
 7. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
 8. Rodzice dzieci sześcioletnich oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia dziecka do pojazdu.
 9. W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie nie jest odebrane z przystanku o wyznaczonej godzinie przez rodzica lub przez inną osobę, (tylko za pisemną zgodą) wówczas: dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica, w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze szkoły.
 10. Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania samowolnego oddalenia się ucznia ze szkoły.

 

§ 4

Obowiązki uczniów dowożonych

 1. 1.Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:

Uczeń ma prawo do:

 • ·zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;
 • ·zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;
 • ·zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania z autobusu;
 • ·
 1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza, kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do dnia 7 września każdego roku szkolnego.
 2. Uczniowie dowożeni mają obowiązek oczekiwać przed zajęciami lekcyjnymi lub po zajęciach na autobus w świetlicy szkolnej do czasu odjazdu.
 3. Uczniom zabrania się:
 4. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.
 5. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 6. Uczeń ma obowiązek do natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych
  z dowozem nauczycielom lub wychowawcy klasy.
 7. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
  w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów i nauczycieli odpowiedzialnych za dowozy uczniów.
 8. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez organizatora miejscu.
 • wcześniejszego wychodzenia ze szkoły do autobusu bez opieki,
 • wracania do domu pieszo, jeżeli jest zapisany w świetlicy, jako uczeń dowożony, chyba,
  że przedstawi pisemną zgodę rodziców na wcześniejsze opuszczenie świetlicy.
 • wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
 • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć pojazdu,
 • zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 • żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
 • rozmawiać z kierowcą,
 • dokonywać zniszczeń w autobusie.

§ 5

Rodzice/prawni opiekunowie

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących
  z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz
  za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: podczas trwania dowozów – opiekun, w innym czasie – organizator dowozów, dyrekcja szkoły.
 3. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z organizatorem dowozów uczniów i jest dostępny w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

                                      

 

Contribute!
Books!
Shop!