foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BOGACZOWICACH

WSTĘP

 1. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczo- profilaktycznego oraz planów pracy,
 • zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

 1. Upoważnieni do korzystania ze świetlicy są uczniowie:
 • dojeżdżający na zajęcia autobusem,
 • którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych ze względu na wykonywaną pracę zawodową,
 • uczniowie skierowani na zajęcia w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 • w szczególnych przypadkach inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 1. Kwalifikacja ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie Karty zapisu do świetlicy szkolnej, składanej do wychowawcy w ściśle określonym terminie (pierwszy tydzień września). Rodzic zobowiązany jest także do przekazania aktualnego oświadczenia o zatrudnieniu (nie dotyczy uczniów dowożonych autobusem).
 2. Rekrutacja uczniów prowadzona jest na początku roku szkolnego – najpóźniej do 15 września.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zapisu do świetlicy po terminie rekrutacji pod warunkiem, iż są wolne miejsca w grupie wychowawczej.
 4. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIELICY

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków).

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. 1.Regulamin Świetlicy.
 2. 2.Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej.
 3. 3.Dziennik zajęć.
 4. 4.Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-16.30. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 16:30. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 3. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
 4. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły, opracowywany w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, podstawę programową kształcenia ogólnego i zainteresowania uczniów.
 5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu: sala lekcyjna, biblioteka szkolna, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 7. Zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych materiałów finansowany jest z funduszy szkolnych, dochodu z organizowanych kiermaszów, zbiórek, od sponsorów oraz dowolnych darowizn od rodziców uczniów.
 8. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 9. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 10. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

ZASADY OGÓLNE

 1. Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy.
 2. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz drogą ewakuacyjną.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do szkoły.
 6. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zgłoszone w Upoważnieniu.
 7. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia (zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy 3ozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 8. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w Upoważnieniu potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 9. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobom nieupoważnionym lub rodzicom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał inną upoważnioną osobę wymienioną w Upoważnieniu. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Rodzic osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą lub na parkingu .
 14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 17. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 18. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Wychowanek ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw,
 • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

2. Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do:

 • przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
 • zostawiania tornistrów w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
 • informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy, zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • kulturalnego zachowywania.

NAGRODY I KARY

1. Nagrody:

 • ustna pochwała wychowawcy świetlicy,
 • powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu wychowanka,
 • wpisanie pochwały do „Dziennika elektronicznego”,
 • nagrodzenie wychowanka na zakończenie roku szkolnego.

2. Kary:

 • upomnienie nauczyciela,
 • poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu,
 • powiadomienie wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu i ocenienie zachowania ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
 • skreślenie z listy podopiecznych świetlicy przez dyrektora szkoły, jeśli wychowanek uporczywie nie przestrzega regulaminu świetlicy, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

Regulamin świetlicy zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły, w zakładce – Świetlica

Załącznik nr 1

Karta zapisu do świetlicy szkolnej

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.

Contribute!
Books!
Shop!