foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach podczas epidemii COVID -19

Nazwisko i mię dziecka ……………………………………………             Klasa……

Numery kontaktowe od rodziców /opiekunów (aktualne: dom/praca)

Matka……………………………………                     Ojciec……………………………………

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję w całości Regulamin zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczych / konsultacji / zajęć rewaldacyjnych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) i nie mam w stosunku do niego zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka COVID-19,przeze mnie, moich domowników, personel placówki i dzieci przebywające w placówce. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki, tym samym za narażenie na zakażenie COVID-19, jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do placówki, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel.
 7. W ciągu ostatniego miesiąca dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 10. Dziecko może przynieść do szkoły jedynie własne przybory i podręczniki i pozostawić je do końca roku szkolnego w budynku szkoły.
 11. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren szkoły podczas pobytu w placówce.
 12. Zostałem poinformowana/y o procedurach bezpieczeństwa w zakresie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.
 13. Zobowiązuję się do noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek, dezynfekowania rąk w punkcie do tego przygotowanym i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w placówce.
 14. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od personelu placówki, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z placówce pomieszczenia do izolacji.
 15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję placówki.
 16. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych moich i mojego dziecka w przypadku zarażenia COVID-19.

……………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

…..………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

Zapoznałem/am się z Procedurą Organizacji opieki /Organizacją zajęć rewalidacyjnych / Organizacją zajęć opiekuńczych/ Regulaminem konsultacji w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

………………………………………….

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

Contribute!
Books!
Shop!