foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Reżim sanitarny – procedura dla rodzica / opiekuna

 1. Rodzic / opiekun przyprowadzając dziecko do placówki oświadcza, że jest świadomy ryzyka występującego z faktu przebywania dziecka w placówce w czasie epidemii. Rodzic / opiekun oświadcza również, że to ryzyko akceptuje.
 2. Rodzic / opiekun jest zobowiązany przedstawić dziecku zasady reżimu sanitarnego w oddziale przedszkolnym/szkole podstawowej: − częste mycie i dezynfekcja dłoni, − unikanie dotykania twarzy, − ewentualne kichnięcie w zgięcie łokcia, − unikanie zabaw, w trakcie których występuje kontakt cielesny z innym dzieckiem i nauczycielem, − poddanie się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała, − zabawa zabawkami wyznaczonymi przez nauczyciela, − zachowanie bezpiecznych odległości od innych, − niepodawanie dłoni, − bezwzględne podporządkowanie się poleceniom nauczyciela.
 3. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 4. Czas przyprowadzenia dziecka do szkoły – od godz. 7.50 do godz. 8.00.
 5. Przed wejściem do placówki dziecko dezynfekuje dłonie.
 6. W punkcie sanitarnym /przedsionek szkoły/ dziecko ma wykonywany bezdotykowy pomiar temperatury ciała. Przeprowadzany jest również krótki wywiad oraz obserwacja. Każda osoba wchodząca na teren placówki, w tym do punktu sanitarnego, musi posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta.
 7. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka takich jak np. katar, podwyższona temperatura ciała, dziecko nie może zostać wpuszczone na teren placówki.
 8. Dziecko ma normalną temperaturę ciała, gdy wynosi ona od 36-36,8˚C /wg danych WHO/.
 9. Rodzice / opiekunowie po wejściu na teren szkoły powinni między sobą zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2 m.
 10. Rodzic / opiekun odbierający dziecko zgłasza ten fakt w punkcie sanitarnym pracownikowi szkoły, który przyprowadza dziecko.
 11. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka w momencie, kiedy zostanie o to poproszony telefonicznie.
 12. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą w trakcie pobytu dziecka w placówce. 14. Dziecko nie może przynosić do szkoły żadnych przedmiotów.
 13. Obowiązkiem rodzica / opiekuna jest dostosowanie ubioru dziecka do warunków atmosferycznych w danym dniu.
 14. Rodzice / opiekunowie, których dzieci nie będą potrafiły dostosować się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla siebie i innych, otrzymają decyzję o odmowie przyjęcia do placówki.

Zatwierdzone: na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r.

Contribute!
Books!
Shop!