foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Regulamin

V OGÓLNOPOLSKEGO KONKURSU

PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO

„Na szlaku cysterskim”

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach.

2.Celem głównym konkursu jest:

-   zainteresowanie historią i sztuką Szlaku Cystersów,

-   rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

-   prezentacja i popularyzacja plastycznej i fotograficznej twórczości dzieci i młodzieży.

3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów (Kl. IV-V) szkoły podstawowej, świetlic środowiskowych, świetlic gminnych, Centrum Edukacji Społecznej, gminnych bibliotek, Klubu Integracji Społecznej.

4. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów (Kl. VI-VIII ) szkoły podstawowej, świetlic środowiskowych, świetlic gminnych, Centrum Edukacji Społecznej, gminnych bibliotek, Klubu Integracji Społecznej

5. Do pracy należy  dołączyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację (załącznik).

6. Prace na konkurs plastyczny i fotograficzny będą oceniane przez komisję konkursową.

7. Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród odbędzie się  15 XI 2019r.

 o godz.11/00.

8. Komisja konkursowa przyzna nagrody w w/w konkursach w kategoriach: I, II , III miejsce.

9. Wszystkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygnie Komisja Konkursowa.

10. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu . Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

11.  Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

12. Prace plastyczne i fotograficzne przysłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Zespołu Szkół i będą stanowiły element promocyjny Szlaku Cystersów, mogą być prezentowane na wystawach z podaniem imienia i nazwiska autora. Autor prac nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.

13. Prace są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich.

14. Prace dostarczone  po terminie nie będą brane pod uwagę .

15. Obowiązuje lista zbiorowa uczestników.

Konkurs plastyczny:

1. Prace plastyczne należy dostarczyć do 4 XI 2019 r.

2. Prace należy krótko opisać : temat pracy,  imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka – jej adres,

e-mail i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna – numer telefonu, e-mail .

3. Format prac A3 lub A4, techniki:  rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane.

Konkurs fotograficzny:

1. Prace fotograficzne (3 sztuki, format nie mniejszy niż 10 x 15cm a nie większy niż 30 x 40cm  ) należy dostarczyć do dnia 4 XI 2019 r. Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone.

2. Ocenie podlegają: poziom prac, ciekawe ujęcie, zgodność z tematem.

3.Zdjęcia należy krótko opisać : temat, przedstawiony obiekt, miejsce , datę wykonania,  imię i nazwisko autora, klasę, wiek, placówkę – jej adres i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna - numer telefonu, e-mail .

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:  

                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor Szkoły

mgr Anna Palczak-Skwarek   

mgr Janusz Chomicz                                                                                                                                                                                       mgr Radosława Stramel-Świteńka

Szkoła Podstawowa

58-312 Stare Bogaczowice

ul. Główna 172  a

Tel. 74 8452263

 

 

 

Załącznik

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „ Na szlaku cysterskim”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r..

Data i podpis opiekuna (nauczyciela)

………………………………………                         Data i podpis uczestnika

                                                                         (prawnego  opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni )

              

                                                                                             ……………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w wydawnictwie pokonkursowym, wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu oraz popularyzacji jego idei.

                                                                                     Data i podpis uczestnika

                                                                         (prawnego  opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)

                                                                                             

                                                                                             …………………………………………………

Contribute!
Books!
Shop!