Szkolny Konkurs

 

                                  Życie i twórczość Stanisława Moniuszki

 

 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VII

2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, a także umiejętności rozpoznawania muzyki tego kompozytora oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży muzyką narodową.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego Etap klasowy odbędzie się na lekcji muzyki od 30 września do 4 października 2019 r.. Etap szkolny odbędzie się w dniu 25 października 2019  r. o godz. 11.00. na terenie szkoły .

4. Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję Konkursową.

5. Etap klasowy zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki,

6. Do etapu szkolnego wchodzi 10 uczniów, którzy na etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów. Podczas tego etapu uczestnicy rozwiązują test z pytaniami otwartymi, rebusy, krzyżówki itp., oraz test muzyczny, polegający na rozpoznaniu utworów muzycznych

7. Komisja konkursowa przyzna dyplomy i książki w w/w konkursie w kategoriach: I, II i III miejsce. pozostali uczestnicy konkursu szkolnego otrzymują dyplomy.

8. Wszystkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygnie Komisja Konkursowa.

                                        

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie

Nauczyciel muzyki

Anna Palczak-Skwarek