Art. 16. ust. 8.Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum (…), do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
ust. 9. (uchylony).
ust. 10.Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:
1) rodzic/prawny opiekun złoży do dyrektora szkoły wniosek o wydanie zezwolenia 
2) do wniosku zostanie dołączone:
a) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny (…) do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

 

Aby dyrektor szkoły wyraził zgodę na nauczanie domowe, niezbędna jest opinia poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dyrektor szkoły bez niej nie zgodzi się na nauczanie domowe. Zgoda jest wydawana przez dyrektora szkoły w drodze decyzji administracyjnej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie powinni wcześniej zapoznać się z wymogami podstawy programowej, do realizacji której się zobowiązują.

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. W tym przypadku organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji dyrektora szkoły jest właściwy kurator oświaty."