Regulamin

II Ogólnopolskiego Konkursu

Plastyczno – Fotograficznego

„Na szlaku cysterskim”

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach.

2.Celem głównym konkursu jest:

-  zainteresowanie historią i sztuką Szlaku Cystersów

-   rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

4. Konkurs fotograficzny  przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.

5. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację (załącznik).

6. Prace na konkurs plastyczny i fotograficzny będą oceniane przez komisję konkursową

17 X 2013 r. , wyniki konkursu będą podane 18 X 2013r. na stronie internetowej szkoły www.zs.p9.pl

7. Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród odbędzie się  w dniu 25 X 2013r.

o godz.11/15

8. Komisja konkursowa przyzna nagrody w/w konkursach w kategoriach: I, II , III miejsce, wyróżnienie.

9.Komisja konkursowa składać się będzie z nauczycieli plastyki, historii, przedstawicieli kultury i nauki.

10. Wszystkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygnie Komisja Konkursowa.

11. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu . Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 12. Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

13. Prace plastyczne i fotograficzne przysłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Zespołu Szkół i będą stanowiły element promocyjny Szlaku Cystersów, prezentowania na wystawach z podaniem imienia i nazwiska autora. Autor prac nie będzie

z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.

14. Prace są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich.

15. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę .

Konkurs plastyczny:

1. Prace plastyczne uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, należy dostarczyć do dnia

15 X 2013 r.

2. Prace należy krótko opisać : temat pracy, imię i nazwisko autora, wiek,  szkoła – jej adres ,

e-mail i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna – numer telefonu, e-mail .

3. Format prac A3 lub A4, techniki:  rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane.

Konkurs fotograficzny:

1. Prace fotograficzne uczniów gimnazjum  ( 3 sztuki, format nie mniejszy niż 10 x 15cm a nie większy niż 30 x 40cm  ) należy dostarczyć do dnia 15 X 2013 r. Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone.

2. Przy ocenie będzie brane pod uwagę poziom prac, ciekawa ujęcie, zgodność z tematem.

3.Zdjęcia należy krótko opisać : temat, obiekt który przedstawia, miejsce , datę wykonania, imię i nazwisko autora, wiek, szkołę – jej adres i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna - numer telefonu, e-mail .

 

Załącznik

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Na szlaku cysterskim”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj.dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn.zm.)

Data i podpis opiekuna ( nauczyciela )

…………………………………………………………………….

Data i podpis uczestnika

(prawnego opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)

……………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w wydawnictwie pokonkursowym, wykorzystania mojej pracy w celu upowszechniania rezultatów konkursu oraz popularyzacji jego idei.

……………………………………………………………………...

Data i podpis uczestnika

(prawnego opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)

 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:              Dyrektor Szkoły

mgr Anna Palczak-Skwarek                                         mgr Krystyna Witkowska - Nogawka

mgr Małgorzata Faściszewska

mgr Ewa Różycka

mgr Janina Strzyż

Zespół Szkół

58-312 Stare Bogaczowice

ul. Główna 172 a

Tel. 74 8452263

Adres internetowy szkoły: www.zs.p9.pl

Poczta internetowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.