PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTU NAUCZANIA

SPRAWDZAJACEGO WIEDZE I UMIEJETNOSCI UCZNIA

 

 

1. Dokumentem nauczania sprawdzajacym wiedze i umiejetnosci ucznia jest:

a) kartkówka

b)sprawdzian

c) praca klasowa

d) test.

2. Dokumenty nauczania obowiazkowo sa przechowywane przez nauczyciela przez rok szkolny tj. do 31 sierpnia i w razie potrzeby udostepniane dyrekcji lub rodzicowi.

3. Nauczyciel w ciagu 14 dni jest obowiazany ocenic dokument nauczania ujety w pkt 1 a-d.

4. Nauczyciel przekazuje dokument nauczania uczniowi, a ten przedstawia go do podpisu swojemu rodzicowi/prawnemu opiekunowi.

5. Rodzic/prawny opiekun jest obowiazany podpisac dokument nauczania, który jest forma informacji o przebiegu nauczania jego dziecka.

6. Dokument nauczania musi byc zwrócony nauczycielowi:

a) nastepnego dnia po otrzymaniu go od nauczyciela

b) na kolejnej lekcji po otrzymaniu go przez nauczyciela.

7. Jezeli uczen nie zwróci dokumentu nauczania zgodnie z pkt 6 a) i b), nauczyciel nie przekazuje dla rodzica kolejnych form sprawdzania wiedzy i umiejetnosci ucznia, poniewaz nie bedzie mógl zapewnic przestrzegania pkt 2.

8. Jezeli nastapi sytuacja z pkt 7, rodzic/prawny opiekun ma mozliwosc wgladu do dokumentów nauczania dziecka tylko podczas zebran z wychowawca lub indywidualnej rozmowy z nauczycielem przedmiotu.

 

Procedura przyjeta w GM - 01 lutego 2012 roku

Procedura przyjeta w SP - 02 lutego 2012 roku

 

Krystyna Witkowska-Nogawka

dyrektor Zespolu Szkól

w Starych Bogaczowicach